Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2015

batmaniastaas
Miłość zjawiała się z trudem i niezmiernie rzadko. Kiedy już przychodziła, to zwykle z innych powodów niż trzeba. Człowieka po prostu męczyło ciągłe bronienie się przed nią i poddawał się, ponieważ musiała gdzieś znaleźć sobie miejsce. Potem przeważnie zaczynały się kłopoty.
— c. bukowski, kobiety
Reposted fromflorentte florentte viacalineczka calineczka
batmaniastaas
5146 de45
batmaniastaas
  niepohamowane wzruszenie

batmaniastaas
9871 2aaf
Reposted frompuzzle puzzle viajojinthesun jojinthesun
batmaniastaas
Po przekroczeniu pewnej granicy nie ma już powrotu.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
batmaniastaas
8713 1806 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viabambalam bambalam
batmaniastaas
batmaniastaas

Przyzwyczaili się. Popłakali a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja.

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromrichardth richardth viacalineczka calineczka
7469 eec5 500

A man feeding swans and ducks from a snowy river bank in Krakow

the contrast is insane

relevant to my interests

batmaniastaas
4858 5fb5
Reposted fromYouShouldBeHere YouShouldBeHere
9466 7783 500
Reposted fromllamastheflying llamastheflying
9997 8b92 500

twenyonepilots:

if someone looks at me with at least half the love as they look at each other…

Reposted fromImmortalVirtues ImmortalVirtues
batmaniastaas
8915 2a28
Reposted fromiamstrong iamstrong
batmaniastaas
0980 a8f3 500
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream
5777 5858
Reposted fromitslikerufus itslikerufus
8516 581c 500
Reposted fromyoungghouls youngghouls
batmaniastaas
8954 e41a 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk
batmaniastaas
7291 3c93
Reposted frombloodymonk bloodymonk
batmaniastaas
5811 3a43 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl